NS Şartnamesi

NÜKLEER GÜÇ SANTRALI KURUP İŞLETECEK VE TETAŞ’A ELEKTRİK ENERJİSİ SATACAK
ŞİRKETİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILACAK İLİŞKİN ŞARTNAME

Madde 1 - Hukuki Dayanak
Bu Şartname, 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ve 19 Mart 2008 tarih, 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre  düzenlenmiştir. Bu Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

Madde 2 - Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu şartnamede,

Aktif Elektrik Enerjisi : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kWh (kilovatsaat) birimi ile ölçülen enerjiyi,
Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
İÇH : İşletmeden Çıkarma Hesaplarını,
İdare : Bu yarışmayı yapan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’ni,
İstekli/İstekliler : Bu yarışmaya teklif veren şirketi/şirketleri,
Kanun : 21/11/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun’u,
Komisyon : Teklif açma ve değerlendirme için TETAŞ bünyesinde oluşturulan komisyonu,
Ortak Girişim : Yarışmaya katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
Santral : Elektrik enerjisi üretilen nükleer güç santralını,
Sözleşme : Yarışma sonunda İdare ile Yüklenici arasında imzalanacak Enerji Alım Sözleşmesini,
TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
Teklif : İsteklinin bu şartname kapsamında İdareye sunduğu tüm dokümanları,
TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
URAH : Ulusal Radyoaktif Atık Hesabını,
Ünite Ticari İşletmeye Geçiş Tarihi : Tesis edilecek Nükleer Santralın her bir ünitesi için TAEK’ten alınacak işletme lisansını müteakip mevzuat çerçevesinde yapılacak geçici kabulün tarihini,
Yarışma Dokümanı : Bu şartname ve eklerini,
Yarışma : Bu Şartname ve eki Sözleşme Tasarısı hükümleri çerçevesinde, nükleer güç santralı kurup işletecek ve TETAŞ’a elektrik enerjisi satacak Şirketin belirlenmesi için Kanunun üçüncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süreci,
Yıllık üretim miktarı : İstekli tarafından yıllara sâri olarak teklifinde ünite bazında kWh (kilovatsaat) cinsinden verilen ve İstekli tarafından taahhüt edilen yıllık net üretim miktarlarını,
Yönetim Kurulu : TETAŞ Yönetim Kurulunu,
Yüklenici : Yarışmayı kazanan ve sözleşme imzalanan istekliyi

ifade eder.

Şartname’nin bu bölümünde tanımlananlar dışında kalan tüm terimler, 4628 ve 5710 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara dayanılarak yayımlanan ikincil mevzuat kapsamında tanımlanan anlamlara sahiptir.

Madde 3 - Yarışmayı Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı : TETAŞ Genel Müdürlüğü
Adresi : İnönü Bulvarı No: 27 (KLMN Blok) 06100 Bahçelievler-Çankaya - ANKARA
Telefon numarası : (312) 212 54 48
Faks numarası : (312) 213 91 90

İstekliler, yarışmaya ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralarla irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 4 - Yarışma Konusu İşe İlişkin Bilgiler
4.1. Yarışmanın Konusu: Nükleer Güç Santralı kurup işletecek ve TETAŞ’a elektrik enerjisi satacak şirketin belirlenmesi.

4.2. Kurulması İstenen Nükleer Santralın Nominal Gücü: 4000 (± % 25) MWe.

Santral birden fazla üniteden oluşabilir. Ünitelerin toplam nominal gücü en az 3.000 MWe, en fazla 5.000 MWe olacaktır.

4.3. Nükleer Santralın Kurulacağı Yer: Akkuyu/Mersin

4.4. Satın Alma Süresi: Santralın ilk ünitesinin ticari işletmeye geçiş tarihinden itibaren başlayan ve 31.12.2020 tarihinden önce ticari işletmeye geçen son ünitenin satın alma süresinin sonunda biten ve Sözleşme Tasarısının 19’uncu maddesinde düzenlenen Mücbir Sebep olayları nedeniyle olabilecek gecikmeler hariç olmak üzere,31.12.2030 tarihini geçmeyen süredir.

4.5. Sözleşme Süresi: Sözleşme’nin yürürlük tarihinde başlayan ve santral üniteleri için belirlenen Satın Alma Süresi bitimine kadar geçecek süredir.

4.6. Yarışma, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 5 - Yarışma Yeri ve Zamanına İlişkin Bilgiler
5.1. Yarışmanın Yapılacağı Adres: TETAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:27 KLMN Blok Alt Zemin Kat Konferans Salonu Bahçelievler-Çankaya/ANKARA

5.2. Yarışma Tarihi: 24.09.2008

5.3. Yarışma Saati: 14:30

Madde 6 - Yarışma Dokümanının Görülmesi ve Temini
6.1. Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülüp incelenebilir. Yarışmaya katılacak İsteklilerin İdare tarafından onaylanmış yarışma dokümanını satın alması zorunludur.

a) Yarışma dokümanının görülebileceği yerler:

ı) TETAŞ’ın resmi web sitesi (www.tetas.gov.tr),
ıı) TETAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 27 KLMN Blok Kat:1 Oda No: 122 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA

b) Yarışma dokümanının satın alınabileceği yer: TETAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 27 KLMN Blok Kat:1 Oda No:122 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA
c) Yarışma dokümanı satış bedeli (KDV Dahil) 10.000 (onbin) YTL olup, hiçbir suretle iade edilmez.

 

6.2. Yarışma dokümanı, İsteklilere, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, yarışma dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol ettikten sonra imza karşılığında teslim alır.

6.3. Yarışma dokümanını oluşturan belgeler Türkçe olarak hazırlanmıştır. Yarışma dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve İdare ile İstekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde bu belgeler esas alınacaktır.

Madde 7 - Yarışma Dokümanının Kapsamı
7.1. Yarışma dokümanı bu Şartname ve eklerinden oluşmaktadır.

7.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ve yapacağı yazılı açıklamalar, yarışma dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

Madde 8 - Satın Almaya Esas Üretim Miktarı ve Süresi
8.1. Satın alma, ekli Sözleşme Tasarısı’nda (Ek-1) sayılan mücbir sebep halleri hariç, sadece Santralın 31.12.2020 tarihinden önce ticari işletmeye girecek olan üniteleri ile sınırlıdır.

8.2. İstekliler, 31.12.2020 tarihinden önce ticari işletmeye geçecek Santral üniteleri için satın almaya esas yıllara sâri üretim miktarlarını ve Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatı bileşenlerini tekliflerinde ayrı ayrı belirteceklerdir. Satın Alma Süresi 15 (on beş) yılı aşmamak kaydıyla her bir Santral ünitesi için ticari işletmeye geçiş tarihlerinden itibaren hesap edilecektir.

8.3. Yarışmada her yıl için teklif edilecek aktif elektrik enerjisi miktarı, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği gereğince primer ve sekonder frekans kontrolüne katılmak üzere ayrılan kapasite hariç, kalan kapasiteye karşılık gelen yıllık üretim miktarının tamamıdır. Teklif edilecek miktarın tamamı bu Şartname eki Sözleşme Tasarısı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde İdare tarafından satın alınacaktır.

8.4. İstekli her bir yıl için teklif etmiş olduğu üretim miktarı ile uyumlu olarak bir yıl sonrasının üretim programını uygulama yılından bir önceki yılın Nisan ayında aylık bazda verecektir. Bu üretim programının üstünde veya altında gerçekleşecek üretim için Sözleşme Tasarısı’nda belirlenen hükümler uygulanacaktır.

8.5. Elektrik enerjisinin satın alınmasına ilişkin Tarafların yükümlülükleri Sözleşme Tasarısı’nda yer almaktadır.

Madde 9 - Aktif Elektrik Enerjisi Birim Satış Fiyatını Oluşturan Bileşenler ve Para Birimi
9.1. Teklifler, Santrala ait ünitelerin satın almaya esas yıllara sâri elektrik enerjisi üretim miktarlarını ve kWh başına Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatlarını içerecektir. Bu fiyatlar ABD Doları cinsinden kWh başına teklif edilecektir.

9.2. Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatını Oluşturan Bileşenler:
İstekliler, tekliflerinde URAH ve İÇH katkı paylarını da içeren Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatının bileşenlerini;

a) Yatırım Bedeli: Üretimde kullanılan sabit tesislere ve finansmana ilişkin giderlerin Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatına yansıyan kısmı,
b)Sabit İşletme Bedeli: Sabit İşletme giderlerinin (personel,yedek parça ve işletme bakım gibi) üretime bağlı olmayan ve üretim miktarı ile değişmeyen işletme giderlerinin Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatına yansıyan kısmı,
c) Değişken İşletme Bedeli: Yakıt hariç üretim miktarına bağlı olarak değişiklik gösteren giderlerin Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatına yansıyan kısmı,
d) Yakıt Bedeli: Elektrik enerjisi üretmek için kullanılan yakıt ve yakıt ile ilgili diğer girdilerin Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatına yansıyan kısmı,

olarak ayrı ayrı teklif edeceklerdir. İsteklinin sorumluluğunda olan URAH ve İÇH katkı payları bilgi amaçlı olarak  Ek-8-1 teklif formunda ayrıca gösterilecektir.

 

Santral için yakıt ve yakıt ile ilgili diğer girdilerin temini, sürekliliği ve maliyet değişimi hususlarında her türlü sorumluluk Yüklenici’ye ait olup, Enerji Birim Fiyatı’nın hiçbir kalemi için yatırım ve işletme döneminde eskalasyon uygulanmayacaktır.

Madde 10 - Yarışmaya Katılabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler ve Sunuluş Şekli
İstekliler, Yarışmaya katılabilmek için gerekli olan belgeleri ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlayıp, üç ayrı zarfa koyarak sunacaklardır.

10.1. Birinci Zarf İçerisinde Bulunması Gereken Belgeler:

a) Yarışmaya katılmak için Başvuru Mektubu (Ek-2),
b) Telefon ve faks numarasını kapsayacak şekilde Tebligat İçin Adres Beyanı,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

ı) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ıı) Vekaleten yarışmaya katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin yarışmaya katılmaya yetkilendirildiğine dair noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasından Yarışma tarihinden en fazla 90 gün önce alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi (EK-3),
f) İsteklinin konsorsiyum olması halinde Konsorsiyum Beyannamesi (EK-4), (c ve d bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.)
g) Yarışma dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Bu Şartnamenin 13 ve 14’üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun 35.000.000 (otuzbeşmilyon) YTL tutarında geçici teminat (Teminat mektubu olması durumunda EK-5’de verilen örneğe uygun olacaktır.),
ı) İsteklinin, bu Şartnamenin “Yarışma Dışı Bırakılma Nedenleri” başlıklı 21’inci maddesinin (1),(2), (3) ve (5)’inci bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair Taahhütname (Ek-6),
i) İstekli, nükleer santral işletmecilik deneyimine ilişkin aşağıda sayılan belgelerden birisini  verecektir.

ı) Bünyesinde nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirket veya şirketlerin bulunduğuna veya bu özellikte işletmeci şirket veya şirketlerle anlaşmasının veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunduğuna dair belge,
ıı) Santral teknolojisini sağlayacak olan şirket ile yapacağı eğitim veya süpervizörlük anlaşmasının veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunduğuna dair belge.

 

Nükleer Santralın mevzuata uygun olarak işletilmesi ile ilgili her türlü sorumluluk Yükleniciye ait olup, yukarıdaki belgelerden herhangi birisinin verilmesi yeterlidir.

10.2. İkinci Zarf İçerisinde Bulunması Gereken Belgeler:
Nükleer Santral Kurup İşletecek Şirketlerin karşılaması gereken ve EK-7’de belirtilen TAEK Ölçütleri ile ilgili bilgi ve belgeler.

10.3. Üçüncü Zarf İçerisinde Bulunması Gereken Belgeler:
Şekli ve içeriği bu Şartnamenin 17’nci maddesinde belirtilmiş olan Teklif Mektubu (Ek-8) ve Teklif Formu (Ek-8/1).

10.4. Belgelerin sunuluş şekli:

a) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermek zorundadır.
b) İsteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. (Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan bu madde kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının onay işleminden muaftır.)

 

Madde 11 - Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İsteklilere aittir. İdare, yarışmanın seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İsteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 12 - Yarışmaya Katılamayacak Olanlar

12.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde yarışmaya katılamazlar:

a) Gerçek kişiler.
b) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
d) İdarenin Yarışma konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ve bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerinin ortak oldukları şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

 

12.2. İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları Şirketler bu yarışmaya katılamazlar.

12.3. Bu yasaklara rağmen yarışmaya katılan İstekliler yarışma dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri ile sözleşme yapılmışsa, kesin teminatı gelir kaydedilerek Sözleşme iptal edilir.

Madde 13 - Teminatlar

13.1. Geçici Teminat

a) İstekliler, bu yarışma için 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) YTL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
c) Geçici teminatın banka mektubu olması durumunda EK-5’de verilen örneğe uygun ve yarışma tarihinden itibaren en az 400 (dörtyüz) gün süreli olacaktır.
d) Tekliflerle birlikte, yukarıdaki şartları sağlayan geçici teminat verilmediği takdirde teklif reddedilir.

 

13.2. Kesin Teminat:

a) Yarışmayı kazanan İstekliden Sözleşmeyi imzalamadan önce, 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL tutarında kesin teminat alınır. Kesin teminatın banka mektubu olması durumunda EK-9’da verilen örneğe uygun ve süresiz olacaktır.
b) İsteklinin ortak girişim olması halinde, kesin teminat, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
c) Kesin teminatın irat kaydedilmesi ve iade edilmesine ilişkin hususlar, Sözleşme Tasarısı’nda (EK-1) yer almaktadır.

 

Madde 14 - Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

14.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Yeni Türk Lirası,
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumları tarafından verilen Teminat Mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Bu belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.),

 

14.2. İlgili mevzuata göre Türkiye¢de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları teminat olarak kabul edilir. Ancak bu durumda kontrgarantiyi veren ile teminatı düzenleyen şubeler aynı bankanın şubeleri olamaz.

14.3. Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, EK-5 ve Ek-9’da yer alan örneklere uygun ve YTL cinsinden olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

14.4. Verilen teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

14.5. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 15 - Geçici Teminatın İdareye Sunulma Şekli
Geçici teminat mektupları, 1 Numaralı zarfın içinde sunulur. geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, İdare’nin Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının 1 Numaralı zarfın içinde sunulması gerekir.

Madde 16- Ortak Girişim

16.1. Birden fazla tüzel kişi iş ortaklığı veya Konsorsiyum oluşturmak suretiyle yarışmaya teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığı veya Konsorsiyum oluşturmak suretiyle yarışmaya teklif verecek İstekliler, iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair pilot ortağın/koordinatör ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan İş Ortaklığı Beyannamesini (EK-3) veya Konsorsiyum Beyannamesini (EK-4) teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.3. İş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesinde, iş ortaklığını/konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17-Teklif Mektubu ve Teklif Formunun Oluşturulması

17.1.İstekliler, Teklif Formunu (EK-8-1), Nükleer Güç Santralının her bir ünitesinin işletmeye girmesinden sonraki 15 yıllık süreyi kapsayacak şekilde, primer ve sekonder frekansa katılım payları düşüldükten sonra geriye kalan satışa esas net elektrik üretim miktarlarını (kWh) ve URAH ve İÇH katkı paylarını içeren

a) Yatırım Bedeli,
b) Sabit İşletme Bedeli,
c) Değişken İşletme Bedeli,
d) Yakıt Bedeli

bileşenlerinin toplamından oluşan Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatlarını vereceklerdir. İsteklinin sorumluluğunda olan URAH ve İÇH katkı payları bilgi amaçlı olarak ayrıca gösterilecektir.

 

Ünitelerin öngörülen Ticari İşletmeye Geçiş Tarihlerine bağlı olarak, İsteklinin teklifinin 2030 yılından sonraki döneme sarkması durumunda,  2030 yılından sonraki dönem için teklif edilen Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatının Yatırım Bedeli Bileşeni 2030 yılı dahil daha önceki dönemde teklif edilen en düşük Yatırım Bedeli Bileşeninden daha yüksek olamayacaktır. Sabit İşletme, Değişken İşletme ve Yakıt Bedelleri 2030 yılı teklifinden daha yüksek olamayacaktır.

17.2. Teklif Mektubuna, İstekli tarafından düzenlenecek Değerlendirme Formunun (EK-8/2) Uzlaştırmaya Esas Toplam Aktif Elektrik Enerjisi Miktarları başlıklı sütununda yer alan “Yıllara Sari Üretim Miktarlarının Toplamı”, Toplam Ortalama Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatı başlıklı sütunda yer alan “Yıllara Sari Toplam Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatlarının Ağırlıklı Ortalaması” ve Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Satış Tutarları başlıklı sütunda yer alan İndirgenmiş Tutarlar toplamının, Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Aktif Elektrik Enerjisi Miktarları başlıklı sütunda yer alan indirgenmiş üretim miktarlarının toplamına bölünmesiyle elde edilen “Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Birim Fiyat” yazılacaktır.

17.3. Teklif Mektubu ve eklerinde, kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmayacaktır.

17.4. Teklif Mektubu ve ekleri, İsteklinin ticaret unvanı ile İstekli adına teklifi imzalamaya yetkili olan kişilerin adı ve soyadı yazılmak suretiyle imzalanacaktır.

17.5. Ortak girişimlere ait teklif mektupları, ortakların tümü veya noter kanalıyla yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

17.6. Tekliflerin değerlendirilmesinde, İsteklinin işin yapılacağı yeri görüp incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Bu nedenle İstekliler tekliflerinde işin yapılacağı yeri incelediğini ve teklifini buna göre hazırladığını belirtmek zorundadır.

17.7. İstekliler Teklif Formunda, öngörülen inşaata başlama tarihi ile ünitelerin öngörülen ticari işletmeye geçiş tarihlerini  belirtecektir.

17.8. Bu yarışma için alternatif teklif verilemez. Ön koşul ve karşı şart taşıyan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 18 - Teklifin Dili

18.1. Bu şartname uyarınca 1’inci ve 3’üncü zarf içerisinde istenilen belgeler Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, orijinal kopyasının yanı sıra yeminli mütercim tarafından tercüme edilmiş kopyasının da olması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınacaktır.

18.2. İstekliler tarafından 2’nci zarf içerisine konulacak bilgi, belge ve dokümanlar Türkçe veya İngilizce olacaktır. Sunulan belgeler bu iki dil haricinde bir dilde ise, Türkçe veya İngilizce tercümesi verilecek ve değerlendirmede tercüme doküman esas teşkil edecektir.

Madde 19 - Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
İstekliler teklifini ABD Doları ($) cinsinden verecektir. Ödemelerde bu para biriminin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınacaktır.

Madde 20 - Yarışma Saatinden Önce Yarışmanın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

20.1. İdarenin gerekli görmesi halinde, yarışma saatinden önce yarışma iptal edilebilir.

20.2. Bu durumda, yarışmanın iptal edildiği İsteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara yarışmanın iptal edildiği ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir ve verilmiş olan bütün teklifler açılmaksızın İsteklilere iade edilir.

20.3. Yarışmanın iptal edilmesi nedeniyle İsteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 21 - Yarışma Dışı Bırakılma Nedenleri

21.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

21.2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

21.3. Yarışma tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

21.4. Bu şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

21.5. Bu şartnamenin 12’nci maddesinde yarışmaya katılamayacağı belirtildiği halde yarışmaya katılan,

21.6. Bu şartnamenin 22’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen durumunda olan İstekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, yarışma dışı bırakılır. Bu durumları sözleşme yapılmadan önceki aşamada tespit edilirse geçici teminatı, sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminatı irat kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan ortakların her birinde işbu maddede belirtilen kriterler ayrı ayrı aranacaktır.

Madde 22 - Yasak Fiil veya Davranışlar
Bu Yarışmada aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, yasal işlemler yapılır.

22.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla yarışmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

22.2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İsteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya yarışma kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

22.3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

22.4. Yarışmada kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.

22.5. Bu şartnamenin 12’nci maddesine göre yarışmaya katılamayacağı belirtildiği halde yarışmaya katılmak.

Madde 23 - Yarışma Dokümanlarındaki Anlaşılmayan Hususların Açıklanması
Şartnameyi satın alan İstekliler Yarışma Dokümanlarının anlaşılmasında tereddüde düştükleri hususları İdareye yazılı olarak son teklif verme tarihinden en geç 60 (altmış) gün öncesine kadar sorabilirler. İdare, açıklanmasını ve/veya cevaplandırılmasını gerekli gördüğü hususlarda şartnameyi satın alan bütün isteklilere yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

İdare, son teklif verme tarihinden en geç 30 (otuz) gün önce yürürlüğe girecek şekilde yarışma dokümanlarında değişiklik yapabilir. Yarışma Dokümanlarında yapılan değişiklikler, zeyilname ile teklif verme gününden en geç 20 (yirmi) gün önce yarışma dokümanlarını almış olan tüm İsteklilere ulaşacak şekilde bu Şartnamenin 38.14’üncü maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tebliğ edilir.

Madde 24 - Tekliflerin Sunulma Şekli

24.1. Bu Şartnamenin 10.1’inci maddesinde istenilen tüm belge ve dokümanlar bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine “1 NUMARALI ZARF” ibaresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

24.2. Bu Şartnamenin 10.2’nci maddesinde istenilen TAEK Ölçütleri ile ilgili bütün bilgi ve belgeler ikinci bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine “2 NUMARALI ZARF”ibaresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

24.3. Bu Şartnamenin 10.3’üncü maddesinde istenilen ve 17’nci maddede belirtilen esaslara göre EK-8’e uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu ile EK- 8/1’e uygun olarak hazırlanmış Teklif Formu (yazılı ve CD ortamında) üçüncü bir zarfa konulur. Zarfın üzerine “3 NUMARALI ZARF”ibaresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

1’inci ve 2‘nci zarflarda veya eklerinde yer alacak dokümanlarda aktif elektrik enerjisi miktarı ve birim fiyatlarına ilişkin herhangi bir bilgi veya belge bulunmayacaktır. Aksi takdirde, teklif değerlendirme dışı bırakılarak teklif dokümanları iade edilecektir.

24.4. Yukarıda belirtilen 3 adet zarf başka bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine İsteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdare’nin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

Madde 25-Tekliflerin Geçerlilik Süresi

25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, yarışma tarihinden itibaren 360 (üçyüz altmış) gün olacaktır. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını isteyebilir. İstekli uzatma talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini kabul etmeyen İstekli yarışma dışı bırakılır ve geçici teminatı iade edilir.

25.3. Uzatma talebini kabul eden İstekliler, Şartname, teklif ve Sözleşme Tasarısındaki koşulları değiştirmeden, geçici teminatının geçerlilik süresini kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresinden 40 gün daha fazla süreli hale getirmek zorundadır.

25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

25.5. Teklifinin geçerlilik süresi içerisinde teklifinden geri dönen İsteklinin geçici teminatı, ihtarda bulunmaya ve mahkemelerden hüküm almaya gerek kalmaksızın İdare lehine gelir kaydedilir.

Madde 26 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

26.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: TETAŞ Genel Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi, İnönü Bulvarı No:27, KLMN Blok, Kat:1, Oda No: 134 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA.
b) Son teklif verme tarihi (Yarışma tarihi): 24.09.2008
c) Son teklif verme saati: 14.00

 

26.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

26.3. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

26.4. İdare son teklif verme tarih ve saatini erteleyebilir. Yarışma tarih ve saatinin ertelenmesi nedeniyle İsteklilerce İdare’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 27 - Tekliflerin Alınması, Birinci Zarfların Açılması ve Değerlendirilmesi

27.1. Teklifler, Yarışma dokümanında belirtilen Yarışma saatine kadar “Sıra Numaralı Alındı Belgesi” karşılığında İdare’ye (tekliflerin sunulacağı adrese) teslim edilir. Teklif alma saatinden sonra gelen teklif, değişiklik ve iptaller dikkate alınmayacaktır.

27.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin Yarışma dokümanında belirtilen Yarışma saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz ve açılmadan teklif sahibine iade edilir. Bundan dolayı İstekli İdare’den hiçbir hak talebinde bulunamaz.

27.3. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

27.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve İsteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır.

27.5. Komisyon tarafından tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usuller uygulanır:

a) Komisyon tarafından yarışma saatine kadar İdareye ulaşmış olan teklifler bir tutanakla teslim alınarak kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur.
b) Öncelikle 1 Numaralı Zarflar İsteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır ve birinci zarflar içerisinde tevdi edilen belgelerin Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilir. Birinci Zarf içinde eksik belgesi olan veya belgeleri Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan İstekliler tutanakla tespit edilerek değerlendirme dışı bırakılır ve tüm teklif dokümanları tutanak karşılığında iade edilir.
c) Değerlendirmeye alınan tekliflerin 2’nci zarfları içerisindeki dokümanları ve ilgili ekleri açılmadan, hazır bulunanların önünde Komisyon tarafından bir tutanak ile TAEK yetkililerine teslim edilir.

 

d) 3’üncü zarflar ise, TAEK tarafından yapılacak değerlendirme sonuna kadar İdare tarafından açılmadan muhafaza edilir.

 

Bu aşamada, teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 28 - İkinci ve Üçüncü Zarfların Değerlendirilmesi

28.1. İkinci Zarfların Açılması ve Değerlendirilmesi:

a) TAEK yetkililerine teslim edilen 2’nci zarflar TAEK yetkilileri tarafından açılır ve zarfların içerisinde yer alan bilgi ve belgeler TAEK Ölçütleri kapsamında değerlendirilir.

 

b) TAEK, ölçütlere uygunluk ile ilgili bilgi eksikliği veya anlaşılmayan bir husus olduğunda, İsteklilerden eksikliklerin giderilmesini veya anlaşılamayan hususlarla ilgili açıklamaların yapılmasını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya Şartnameye uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Bu kapsamda yapılacak tüm yazışmalar İstekliler ile TAEK arasında yapılacaktır.
c) TAEK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, alınan tekliflerden TAEK ölçütlerini karşılayan teklifler belirlenir ve bu tekliflere ilişkin “TAEK Ölçütleri Uygunluk Belgesi” TAEK tarafından hazırlanarak İdare’ye gönderilir.
d) TAEK ölçütlerini karşılayan herhangi bir teklif olmadığının TAEK tarafından İdare’ye bildirilmesi halinde, durum İdare tarafından teklif sahiplerine ve kamuoyuna açıklanır ve Yarışma iptal edilir.

 

28.2. Üçüncü Zarfların Açılması ve Değerlendirilmesi:

TAEK ölçütlerini karşılayan tekliflerin TAEK tarafından İdare’ye bildirilmesini müteakip, İdare tarafından açılmadan muhafaza edilen 3 üncü zarflar, belirlenecek ve yazılı olarak İsteklilere bildirilecek bir tarih ve saatte teklif sahipleri veya temsilcileri ile hazır bulunanlar önünde açılır ve İstekliler tarafından teklif edilen ve işbu Şartname eki Teklif Formu’na işlenmiş olan yıllara sari Uzlaştırmaya Esas Toplam Aktif Elektrik Enerjisi Miktarlarının toplamı, yıllara sari olarak teklif edilen Toplam Ortalama Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatlarının ağırlıklı ortalaması ve Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Birim Fiyat açıklanır. TAEK ölçütlerini karşılayamayan İsteklilere ait 3’üncü zarflar açılmadan iade edilir ve oturum kapatılır.

28.3. Uygun Teklifin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar:

a) İlk aşamada, İsteklilerce sunulan Teklif Formundaki hesaplamalarda aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
b) Teklif edilen fiyatları gösteren Teklif Formunda aritmetik hata bulunması halinde, İsteklilerce her bir ünite için teklif edilen aktif elektrik enerjisi birim fiyatları ve üretim taahhüdü olarak teklif edilen üretim miktarları esas alınmak suretiyle, aritmetik hatalar Yarışma Komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, İsteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen İstekliye yazı ile bildirilir.
c) İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 7 (yedi) takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini verilen süre içerisinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
d) Tekliflerin değerlendirilmesi, Ek-8-1 Teklif Formuna işlenerek her bir ünite için teklif edilen yıllara sâri Aktif Elektrik Enerjisi Miktarları ile Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatlarının 31.12.2030 tarihine  kadar (bu tarih dahil) olan değerlerinin, ünitelerin öngörülen Ticari İşletmeye Geçiş Tarihleri göz önünde bulundurularak, Ek-8-2 Değerlendirme  Formuna taşınmasından sonra oluşan Değerlendirmeye Esas Toplam Aktif Elektrik Enerjisi Miktarları Değerlendirmeye Esas Toplam Satış Tutarlarının, bu değerlere karşılık gelen NBD İndirgeme Oranları ile çarpılması neticesinde ortaya çıkan Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Satış Tutarlarının toplamının, Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Aktif Elektrik Enerjisi Miktarlarının toplamına bölümüyle elde edilen Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Birim Fiyatların mukayesesi esasına dayanır.
Herhangi bir ünite için teklifte verilen, ancak 2030 yılından sonraki döneme isabet eden üretim miktar ve birim fiyatları değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
e İşbu Şartnamenin 17.2’nci maddesinde açıklanan “Değerlendirmeye Esas İndirgenmiş Birim Fiyat”ların en düşüğü, bu Yarışmada en uygun fiyat teklifi olarak kabul edilecektir.
f) En düşük fiyatın birden fazla İstekli tarafından teklif edilmesi durumunda, üretim miktarı daha yüksek olan kabul edilecektir.

 

Madde 29 - İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenmesi

29.1. Yarışma komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili İsteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

29.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya Yarışma dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

29.3. İdarenin açıklama talebi ve İsteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 30 - Yarışmanın Karara Bağlanması ve Onaylanması

30.1. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yarışma’da en uygun teklifi veren İstekli belirlenir.

30.2. Komisyon nihai kararını vermeden önce, Yarışma’yı kazanan İsteklinin ihalelere/yarışmalara katılmaktan yasaklı olmadığına dair teyidi alınır. İsteklinin yasaklı olmadığı anlaşıldıktan sonra gerekçeli Komisyon Kararı Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

30.3. Komisyon Kararının Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip, belirlenen en uygun teklif Bakanlar Kurulu’nun Onayına sunulmak üzere İdare tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

Madde 31- Teklifler Açıldıktan Sonra Yarışmanın İptalinde İdarenin Serbestliği
Teklifler açıldıktan sonra İdare, Yarışmayı iptal etmekte serbesttir. İdare, iptal nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Yarışmanın iptal edilmesi halinde, bu durum bütün İsteklilere yazılı olarak bildirilir ve iptal kararından itibaren 15 (on beş) gün içinde geçici teminatlar iade edilir. İstekliler Yarışmanın iptal edilmesi nedeniyle her hangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Madde 32 - Bakanlar Kurulu Kararının Bildirilmesi

32.1. En uygun teklifin Bakanlar Kurulu’nca onaylanması halinde, durum İdare tarafından yarışmayı kazanan İstekliye bu Şartnamenin 38.14’ncü maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tebliğ edilir.

32.2. İdare tarafından gönderilen teklifin Bakanlar Kurulunca onaylanmaması durumunda, sonuç İstekliye yazı ile bildirilir. İstekli Yarışmanın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmamasından dolayı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 33 - Geçici Teminatların İadesi
En uygun teklifin Bakanlar Kurulu’nca Onaylanmasını müteakip, yarışmayı kazanan İstekli haricindeki İsteklilerin geçici teminatları iade edilir. Yarışmayı kazanan İsteklinin geçici teminatı ise, Sözleşmeyi imzalamasını müteakip iade edilir.

Madde 34 - Yarışmayı Kazanan İsteklinin EPDK’dan Lisans Alma Sorumluluğu ve Sözleşme İmzalama Başvurusu

34.1. Bakanlar Kurulu Kararının Yarışmayı kazanan İstekliye tebliğ edilmesini müteakip İstekli, Ortak girişim ise tüm ortakların yer aldığı tüzel kişilik oluşturularak, en geç 60 gün içinde, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, EPDK’ya lisans almak için başvurmak zorundadır. İstekli lisans başvurusunda bulunduğu tarihi İdare’ye yazılı olarak bildirecektir.

34.2. İsteklinin 60 günlük süre içerisinde Lisans almak üzere EPDK’ya müracaat etmemesi veya lisans başvurusunda bulunmasını müteakip 4628 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı kapsamında EPDK’dan Lisans alamaması durumunda, İsteklinin geçici teminatı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın İdare lehine irat kaydedilir ve Yarışma iptal edilir. Bu durumdan kaynaklanan hukuki ve diğer sorunlardan İdare sorumlu tutulamaz.

34.3. Yarışmayı kazanan İstekli, EPDK’dan lisans almasını müteakip 30 gün içinde, karar ve sözleşme damga vergilerini yatırdığına dair makbuz, lisansının EPDK’dan onaylı bir sureti, 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL tutarındaki kesin teminat ile Sözleşmeyi imzalamak üzere İdare’ye müracaat etmek zorundadır.

Madde 35 - Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
Yarışmayı kazanan İsteklinin EPDK’dan lisans almasını müteakip 30 gün içinde, 34.3’üncü maddede belirtilen belgelerle Sözleşmeyi imzalamak üzere İdareye müracaat etmemesi durumunda, İsteklinin geçici teminatı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın İdare lehine irat kaydedilir.

Madde 36-Sözleşmenin İmzalanması
Yarışma dokümanında yer alan Sözleşme, İdare ve İstekli tarafından imzalanır. Sözleşmenin imzalanması ve onaylanmasından doğan her türlü vergi, resim, harç ile karar ve sözleşme damga vergileri vs giderler İstekliye aittir. Sözleşme notere onaylatılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra, İsteklinin geçici teminatı iade edilir.

Madde 37 - Anlaşmazlıkların Çözümü
Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte, işbu Şartnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar ancak idari yargıda dava konusu edilebilir.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise, Sözleşmede yer alan ilgili hüküm uygulanacaktır.

Madde 38 - Diğer Hususlar:

38.1. Nükleer güvenlikle ilgili olarak TAEK Mevzuatına göre gerekli izin ve lisansları almak ve buna uygun faaliyette bulunmak Yüklenici’nin sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

38.2. Yüklenici, Sözleşme imzalanmasını müteakip 5710 sayılı Kanun’un 7.2’nci maddesi ve bu Kanun’a dayanılarak yayımlanan Yönetmelik hükmü uyarınca ilgili kurum/kuruluş ile yer tahsis şartlarını kapsayan ayrı bir sözleşme yapacaktır. Yer tahsisi ile ilgili sözleşme süresinin sonunda Santralın devreden çıkarılması ve sökülmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

38.3. Santralın iletim hattına bağlantısını sağlayacak şalt tesisi, TEİAŞ’ın Trafo Merkezi ihalelerinde kullandığı Tesis Şartnamesine (TEİAŞ standartlarına) ve ilgili mevzuata uygun olarak Yüklenici tarafından tesis edilecektir.

38.4. TEİAŞ ile Yüklenici’nin ilişkilerini düzenleyen ve aşağıda maddeler halinde sıralanmış olan dokümanlar, işbu şartnamenin ekinde (EK-10) verilmiş olup, dokümanların imzalanması, uygulanması ve değişikliklerine uyum sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

ı) Bağlantı Bedelleri Hesaplama Yöntem Bildirimi,
ıı) Bağlantı Anlaşması Örneği,
ııı) Sistem Kullanım Anlaşması Örneği,
ıv) İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildirimi,

 

38.5. Santralın primer ve sekonder frekans kontrolüne katılımını ve şebeke uyumuna yönelik diğer yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yerine getirmek Yüklenicinin sorumluluğundadır. Teklif edilen miktarın üzerinde gerçekleşecek üretimin satın alınmasına ve eksik üretime ilişkin usul esaslar Sözleşme tasarısında yer almaktadır.

38.6. Santral sahasında emniyetin sağlanması ve sahadaki atık yönetimi Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

38.7. URAH ve İÇH katkı payı ödemeleriyle ilgili yükümlülükler Kanun çerçevesinde Yüklenicinin sorumluluğundadır.

38.8. Yüklenici, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Santral kurulmasına ve işletilmesine ilişkin diğer mevzuat hükümlerinin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Mevzuat hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm sorumluluklar Yükleniciye aittir. Ancak, Yarışma tarihinden sonra mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle oluşacak maliyet artış ve azalışları, Sözleşmede öngörülen esaslar çerçevesinde, Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatı’na yansıtılacaktır.

38.9.. Yatırım ve işletme dönemine ilişkin riskleri karşılayacak sigorta ile ilgili her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir.

38.10. Yüklenici, Santralı kurmak ve işletmek için mevzuat gereği yapılması gereken lisanslama faaliyetleri için gerekli bedelleri ödemekle yükümlüdür.

38.11. Yüklenici ünitelerin gerek inşası, gerek işletilmesi sırasında mevzuat hükümlerine uymak ve can ve mal kaybına neden olmamak için gerekli tüm en her türlü önlemi  almakla yükümlüdür. Nükleer Santralın mevzuata uygun olarak işletilmesiyle ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Sözleşme konusu işle ilgili ve/veya santral ünitelerinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü kişinin şahsına veya malına gelen zararlar nedeni ile sorumluluk tamamıyla Yüklenici’ye ait olup, Yüklenici her ne sebeple olursa olsun, İdare’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

38.12. Sözleşmenin imzalandığı tarihten, Sözleşmenin sona erdiği aşamaya kadar bu iş için hiçbir suretle avans ödemesi yapılmayacaktır.

38.13. Sözleşme hükümleri ile Şartname hükümleri arasında aykırılık bulunması halinde, Şartname hükümleri esas alınacaktır.

38.14. Bu Yarışma ile ilgili olarak İsteklilere İdare tarafından yapılacak yazılı bildirimler taahhütlü/iadeli taahhütlü mektupla gönderilecektir. Bu mektupların postaya verilmesini takip eden 7’nci (yedinci) gün İstekliye tebliğ tarihi sayılır. İsteklinin tebligat adresinin yurt dışında olması durumunda bu süreye 12 gün ilave edilir. Bu bildirimler İsteklinin yetkili temsilcisinin imzası alınmak suretiyle elden de tebliğ edilebilir.

38.15. 38 maddeden ibaret olan iş bu Şartname, Sözleşme imzalanmasından sonra, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

EKLER;

EK-1 : Sözleşme Tasarısı,
EK-2 : Başvuru Mektubu,
EK-3 : İş Ortaklığı Beyannamesi,
EK-4 : Konsorsiyum Beyannamesi,
EK-5 : Geçici Teminat Mektubu örneği,
EK-6 : Şartnamenin21’inci maddesinin (1), (2), (3) ve (5)’inci bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair Taahhütname,
EK-7 : TAEK Ölçütleri,
EK-8 : Teklif Mektubu örneği,
EK-8-1 : Teklif Formu,
EK-8-2 : Değerlendirme Formu,
EK-9 : Kesin Teminat Mektubu örneği,
EK-10 : TEİAŞ ile Yüklenici’nin ilişkilerini düzenleyen dokümanlar.